تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه تيغه و بازويي برف پاك كن (طبق استاندارد ملي 3295)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه تيغه و بازويي برف پاك كن (طبق استاندارد ملي 3295)
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
نيروي فشار بازويي
هرنمونه
806000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
1
آزمون پاك كنندگي
هرنمونه
13000000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
2
آزمون مقاومت در برابر خوردگي
هرساعت
39000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 200 ساعت ميباشد
3
آزمون دوام تيغه
500000سيكل
77090000
10
آزمون دوام تيغه و بازويي
1500000سيكل
154310000
4
آزمون حركت زاويه اي جانبي
هرنمونه
806000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
5
آزمون حركت چرخشي
هرنمونه
806000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
6
آزمون مقاومت شيميايي
هرنمونه
3250000
7
گشتاور محكم كننده مهره پايه
هرنمونه
806000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
8
ساختمان ، شكل و ابعاد
هرنمونه
403000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 5عدد ميباشد
9
آزمون فرسودگي لاستيك در برابر ازن(صنايع لاستيك ايران)
هرنمونه
37050000
11
جمع كل
313950000
12
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 14/02/1402
13
تأييد كننده : احمدي