منشور گروه صنعتی اتحاد

خط مشی کیفی

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
 
  • تامين نيازها ، انتظارات و رضايت كليه مشتريان ، مصرف كنندگان و كاركنان
  • حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و حضور در بازارهاي بين المللی
  • بهبود مستمر فعاليتها ، فرآيندها و عملكردها در زمينه هاي كيفيت ، محيط زيست ، ايمني و بهداشت حرفه اي و حركت به سوي ضايعات صفر در توليد
  • توسعه توانمنديهاي كاركنان از طريق آموزش مستمر
  • كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و پيشگيري از بروز آنها ، حذف و كنترل عوامل زيان آور  و كانونهاي خطر و پيشگيري از وقوع حوادث ، آسيب ديدگي و بيماري در راستاي حفظ سلامت كاركنان و جامعه
  • برنامه ريزي و اقدام جهت صرفه جويي و كاهش هزينه ها در مصارف