تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه شمع (طبق دستورالعمل مگاموتور)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه شمع(طبق دستورالعمل مگاموتور)
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
ابعاد
هرنمونه
91000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 7عدد ميباشد
1
مقاومت الكتريكي عامل مربوط به حذف RF
هرنمونه
40625
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 3عدد ميباشد
2
عمربارگذاري مقاومت الكتريكي
هرساعت
15925
مطابق با دستورالعمل مدت زمان آزمون 250 ساعت ميباشد
3
مقاومت در برابرشوك حرارتي
هرنمونه
796250
4
نشتي هوا
هرنمونه
926250
5
عملكرد جرقه
هرنمونه
812500
6
ارتعاش
هرساعت
2600000
مطابق با دستورالعمل مدت زمان آزمون 16 ساعت ميباشد
7
نشت در مقابل عبور گاز پس از ارتعاش
هرنمونه
926250
8
ولتاژ تحمل عايق پس از ارتعاش
هرنمونه
812500
9
مقاومت دربرابر حرارت
هرنمونه
2340000
10
مقاومت عايقي در دماي محيط
هرنمونه
812500
11
مقاومت عايقي در دماي بالا
هرنمونه
2340000
12
خصوصيات حرارتي ( پايداري حرارتي )
هرنمونه
1397500
13
مقاومت در برابر رطوبت
هرساعت
910000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 96 ساعت ميباشد
14
جمع كل
189085000
15
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 14/02/1402
16
تأييد كننده : احمدي