تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه مترولوژي

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاهمترولوژي
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
اندازه گيري ابعادي سه بعدي CMM
هرساعت
3770000
حداقل هزينه آزمون 3,900,000 ريال ميباشد
1
اندازه گيري ابعادي دو بعدي VMS
هرساعت
2600000
حداقل هزينه آزمون 3,900,000 ريال ميباشد
2
اندازه گيري گردي ( فرم تستر)
هرنمونه
3250000
3
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 14/02/1402
تأييد كننده : احمدي