تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه مواد ومتالورژی

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.


آزمایشگاه مواد ومتالورژی

سال مالی:1402

تاریخ اعتبار:1402/12/28ردیف

نام آزمون

شاخص محاسبه هزينه

مبلغ ( ريال )

توضيحات
0

آناليز ترکيب شيميايي به روش کوانتومتری

هرنمونه

1651000
1

تعيين استاندارد

هرنمونه

806000
2

تعيين گريد

هرنمونه

1651000
3

سختی سنجی ماکرو ويکرز

هرنمونه

806000
4

متالوگرافی همراه با آماده سازی

هرنمونه

7501000
5

مانت گرم

هرنمونه

806000
6

آزمون کشش

هرنمونه

6240000
7

آزمون کشش با فيکسچر ( نمونه های ساده )

هرنمونه

6240000
8

آزمون فشار

هرنمونه

5551000
9

سختی A و Shore D

هرنمونه

1391000
10

ضخامت پوشش

هرنمونه

1846000
11

عمق لايه دكربوره

هرنمونه

1846000
12

تهيه كننده : ويسكرم

تاريخ : 14/02/1402

تأييد كننده : احمدي