تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه واير شمع(طبق استاندارد PSA-B256510 )

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه واير شمع(طبق استاندارد PSA-B256510 )
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
مقاومت كابل
هرنمونه
494000
300,000
1
آزمايش كرونا
هرساعت آزمون حرارتي
308750
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 71 ساعت آزمون حرارتي و 4 ساعت آزمون الكتريكي ميباشد
2
آزمايش كرونا
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 71 ساعت آزمون حرارتي و 4 ساعت آزمون الكتريكي ميباشد
3
آزمايش در درجه حرارت بالا
هرساعت آزمون حرارتي
308750
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 192 ساعت ميباشد
4
استحكام دي الكتريك در درجه حرارت بالا
هرساعت آزمون حرارتي
406250
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 3 ساعت ميباشد
5
آزمايش در درجه حرارت پايين
هرساعت آزمون حرارتی
406250
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 2 ساعت آزمون حرارتي و 24 ساعت آزمون برودتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
6
آزمايش در درجه حرارت پايين
هرساعت آزمون برودتي
698750
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 2 ساعت آزمون حرارتي و 24 ساعت آزمون برودتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
7
آزمايش در درجه حرارت پايين
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 2 ساعت آزمون حرارتي و 24 ساعت آزمون برودتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
8
نيروي مورد نياز براي جداسازي سروايرها
هرنمونه
1625000
9
نيروي مورد نياز براي جداسازي سروايرها بدون قطع جريان الكتريسيته
هرنمونه
1625000
10
دوام و استقامت كلاهكهاي واير برروي شمع
هرساعت آزمون حرارتي
308750
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 48 ساعت ميباشد
11
سختي دي الكتريك كلاهكها در درجه حرارت بالا
هرنمونه
2600000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 1.5 ساعت آزمون حرارتي و يك ساعت آزمون الكتريكي ميباشد
12
آزمايش انعطاف پذيري
هرساعت آزمون حرارتي
406250
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون حرارتي2 ساعت ميباشد
13
آزمايش عدم انتشار شعله
هرنمونه
1625000
14
آزمايش مقاومت در برابر تاثير مواد شيميايي
هرساعت آزمون حرارتي
406250
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 8 ساعت آزمون حرارتي و 160 ساعت آزمون شيميايي و 2 ساعت آزمون الكتريكي ميباشد
15
آزمايش مقاومت در برابر تاثير مواد شيميايي
هرساعت آزمون شيميايي
455000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 8 ساعت آزمون حرارتي و 160 ساعت آزمون شيميايي و 2 ساعت آزمون الكتريكي ميباشد
16
آزمايش مقاومت در برابر تاثير مواد شيميايي
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 8 ساعت آزمون حرارتي و 160 ساعت آزمون شيميايي و 2 ساعت آزمون الكتريكي ميباشد
17
آزمايش آب شور
هرساعت
455000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون شيميايي 96 ساعت ميباشد
18
آزمايش آب بندي
هرساعت آزمون الكتريكي با دستگاه پالس ژنراتور
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 8 ساعت ميباشد
19
آزمايش كلاهكها در برابر ازن
20
آزمايش دوام برروي سكوي آزمايش
21
جمع كل
271596000