تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه واير شمع (طبق استاندارد ملي 2-4267)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه واير شمع (طبق استاندارد ملي 2-4267)
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
نيروي لازم جهت جازدن وخارج كردن اتصال دهنده هاي ولتاژ بالا
هر ست
1625000
1
نيروي جداسازي كابل از اتصال دهنده ها
هر ست
1625000
2
آزمون درزبندي ( در محلول نمك طعام در آب )
هرساعت
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 24 ساعت ميباشد
3
آزمون شكست الكتريكي
هر ساعت
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 1 ساعت ميباشد
4
آزمون مه نمك
هر ساعت
54600
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 48 ساعت ميباشد
5
آزمون شوك حرارتي
هر ساعت آزمون حرارتي
403000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون حرارتي10 ساعت وآزمون برودتي 10 ساعت ميباشد
6
آزمون شوك حرارتي
هر ساعت آزمون برودتي
702000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون حرارتي10 ساعت وآزمون برودتي 10 ساعت ميباشد
7
آزمون كهنگي (كاركردگي) حرارتي
هر ساعت
312000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون حرارتي 168 ساعت ميباشد
8
جمع كل
118040000