تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

جدول هزينه آزمون آزمايشگاه استارت (براساس استاندارد KES DA840C)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
استارت (براساس استاندارد KES DA840C)
1402
1402/12/28
1
مشخصه بي باري
هرنمونه
31850000
2
مشخصه تحت بار
هرنمونه
31850000
3
مشخصه حالت قفل
هرنمونه
31850000
4
ولتاژ كار كليد مغناطيسي
هر نمونه
1170000
5
افت ولتاژ كانكتور كليد مغناطيسي
هر نمونه
1170000
6
مقاومت عايقي
هر نمونه
1950000
7
كاركرد ممتد
هر نمونه
4680000
8
دوام 1
هر نمونه
46800000
9
شوك حرارتي
هر نمونه
42809000
10
چرخش آزاد هنگام راه اندازي و استحكام هرزگرد
هر نمونه
2925000
11
جمع كل
31850000
12
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 1402/02/14
تأييد كننده : احمدي
13