تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

جدول هزينه آزمون آزمايشگاه استارت (براساس استانداردPSA-B253120)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
استارت (براساس استانداردPSA-B253120)
1402
1402/12/28
1
منحنی مشخصه بي باري
هرنمونه
31850000
2
منحنی مشخصه تحت بار
هرنمونه
31850000
3
منحنی مشخصه حالت قفل
هرنمونه
31850000
4
ولتاژ كشنده سلونوئيد
هر نمونه
2567500
5
آمپر نگهدارنده سلونوئيد
هر نمونه
845000
6
آمپر كشنده سلونوئيد
هر نمونه
845000
7
كنتاكت اصلي
هر نمونه
1950000
8
مقاومت عايقي
هر نمونه
1950000
9
افت ولتاژ درمسير كنتاكت
هر نمونه
1170000
10
تست ترمز القايي
هر نمونه
812500
11
ظرفيت انتقال كلاچ يك طرفه
هر نمونه
1300000
12
تست عملكرد كلاچ يك طرفه
هر نمونه
1703000
13
تست عملكرد در دور بالا
هر نمونه
1703000
14
دوام بي باري
هر نمونه
41756000
15
مقاومت به خوردگي(سالت اسپري)
هر نمونه
5356000
16
استحكام دندانه ها(دوام قفل)
هر نمونه
6981000
17
مقاومت در چرخش آزاد
0
عدم امكان انجام آزمون
18
آزمون مقاومت در برابر گرما
هر نمونه
62231000
19
پيش راه اندازي
هر نمونه
15106000
20
نيروي درگيري چرخدنده ها
هر نمونه
6500000
21
زمان توقف در بي باري
هر نمونه
1950000
22
كنترل مدار مغناطيسي
هر نمونه
23556000
23
چرخش آزاد هنگام راه اندازي و استحكام هرزگرد
هر نمونه
2925000
24
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 1402/02/14
تأييد كننده : احمدي