تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

جدول هزينه آزمون آزمايشگاه الكتروموتور بر اساس استاندارد 1-3772

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه الكتروموتوربراساس استاندارد 1-3772
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
نشانه گذاري ( پلاك مشخصات)
هر نمونه
---
1
حرارتي ( افزايش دما )
هر نمونه
14820000
2
(دي الكتريك ) تحمل ولتاژ
هر نمونه
1950000
3
جريان اضافي اتفاقي
هر نمونه
10595000
4
گشتاور اضافي لحظه اي براي موتورها ( إعمال %60 گشتاور اضافي و عدم وجود توقف و يا تغييرات تند سرعت)
هر نمونه
23595000
5
اضافه سرعت
هر نمونه
5070000
6
زمين كردن حفاظتي ماشين ها ( ترمينال زمين)
---
7
خار انتهاي محور
---
در مورد موتورهاي DC كاربرد ندارد
8
بازدهي
---
9
ضريب توان
---
در مورد موتور هاي DC كاربرد ندارد
10
سرعت موتورهاي جريان مستقيم
---
11
تغيير سرعت در موتورهاي جريان مستقيم
---
در مورد موتورهاي PMDC كاربرد ندارد
12
جمع كل
56030000