تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

جدول هزینه آزمایشگاه الكتروموتور

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
الكتروموتور
1402
1402/12/28
1
گشتاور اضافي با استفاده از منحني عملكرد ( مطابق استاندارد تست الكتروموتور)
هر نمونه
23400000
2
RUNNING موتور
هر ساعت
390000
مطابق با استاندارد PSA C866650 مدت زمان آزمون 8 ساعت ميباشد
3
تست تعيين كلاس حرارتي موتور
هر نمونه
14917500
4
آزمون ولتاژ بالا ( دوام عايقي), تست جريان نشتي با ولتاژ AC تا 5000 ولت
هر نمونه
1950000
5
اندازه گيري مقاومت اهمي،سلفي،خازني، جريان
هر پارامتر
1007500
6
تست دوام موتور MFD
هر ساعت
تا 48 ساعت 325000
در آزمونهاي مدت زمان كمتر از 100 ساعت مبلغ 3,500,000 ريال به عنوان هزينه ثابت دريافت مي گردد.
7
تست دوام موتور MFD
هر ساعت
بالاي 48 ساعت 276250
در آزمونهاي مدت زمان كمتر از 100 ساعت مبلغ 3,500,000 ريال به عنوان هزينه ثابت دريافت مي گردد.
8
تست گشتاور ثابت موتور MFD
هر ساعت
تا 48 ساعت 325000
در آزمونهاي مدت زمان كمتر از 100 ساعت مبلغ 500,000 3,ريال به عنوان هزينه ثابت دريافت مي گردد.
9
تست گشتاور ثابت موتور MFD
هر ساعت
بالاي 48 ساعت 276250
در آزمونهاي مدت زمان كمتر از 100 ساعت مبلغ 500,000 3,ريال به عنوان هزينه ثابت دريافت مي گردد.
10
تست كليد مدار شكن موتورهاي برف پاك كن , دستگاه يوكوگاوا (دوام PTH)
هر ساعت
487500
11
آناليزور صدا
هر نمونه
46215000
12
ويژگيهاي كاركرد موتور فن ( تست تونل باد )
هر نمونه
88530000
در صورت نياز به ساخت فيكسچر هزينه فيكسچر مجزا محاسبه ميگردد.
13
سطح صوت
هر نمونه
9262500
14
اضافه سرعت (الكتروموتور DC )
هر نمونه
5148000
15
جريان اضافي اتفاقي ( الكتروموتور DC )
هر نمونه
10530000
16
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 1402/02/14
تأييد كننده :احمدي