تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

شمع (طبق استاندارد ملي 2403)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه شمع (طبق استاندارد ملي 2403)
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
ابعاد
هر نمونه
923000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 7عدد ميباشد
1
مقاومت الكتريكي عامل مربوط به حذف RF
هر نمونه
403000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
2
دوام تحت بار شمع مقاومتي
هر ساعت
159900
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 72 ساعت ميباشد
3
استحكام مكانيكي پوسته
هر نمونه
1040000
4
مقاومت گسيختگي ترمينال ولتاژ بالا ( HT )
هر نمونه
650000
5
مقاومت خمشي
هر نمونه
806000
6
نشت در مقابل عبور گاز
هر نمونه
923000
7
ولتاژ تحمل عايق
هر نمونه
806000
8
ارتعاش
هر ساعت
260000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 16 ساعت ميباشد
9
نشت در مقابل عبور گاز پس از ارتعاش
هر نمونه
923000
10
ولتاژ تحمل عايق پس از ارتعاش
هر نمونه
806000
11
شوك حرارتي ، مقاومت حرارتي
هر نمونه
2340000
12
مقاومت عايقي در دماي محيط
هر نمونه
806000
13
مقاومت عايقي در دماي بالا
هر نمونه
2340000
14
پايداري حرارتي شمع مقاومتي
هر نمونه
1378000
15
جمع كل
73190000
16
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ : 16/02/1402
تأييد كننده : احمدي