تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

هزینه آزمایشگاه كلی (بر اساس استانداردهاي محصولي)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه كلي (بر اساس استانداردهاي محصولي)
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
آزمون خوردگي – سالت اسپري
تا 100 ساعت | هر ساعت
54600
1
آزمون خوردگي – سالت اسپري
بالاي 100 ساعت | هر ساعت
39000
2
آزمون حرارتي – آون حرارتي تا دماي 250 درجه سانتي گراد
تا 24 ساعت | هر ساعت
403000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
3
آزمون حرارتي – آون حرارتي تا دماي 250 درجه سانتي گراد
بالاي 24 ساعت | هر ساعت
312000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
4
آزمون حرارتي – كوره الكتريكي تا دماي 500 درجه سانتي گراد
تا 24 ساعت | هر ساعت
780000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
5
آزمون حرارتي – كوره الكتريكي تا دماي 500 درجه سانتي گراد
بالاي 24 ساعت | هر ساعت
650000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
6
آزمون برودت – فريزر تا دماي 40- درجه سانتي گراد
تا 24 ساعت | هر ساعت
702000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
7
آزمون برودت – فريزر تا دماي 40- درجه سانتي گراد
بالاي 24 ساعت | هر ساعت
520000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
8
آزمون شرايط محيطي با رطوبت 95 %
تا 24 ساعت | هر ساعت
1105000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
9
آزمون شرايط محيطي با رطوبت 95 %
بالاي 24 ساعت | هر ساعت
910000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
10
تست كشش
هرنمونه
6500000
11
آزمون فشار
هرنمونه
6500000
12
تست ارتعاش
هرساعت
7800000
13
آزمون حرارتي در مايعات خاص –دستگاه بن ماري ( ضد يخ – روغن ترمز – روغن موتور)
تا 24 ساعت | هر ساعت
520,000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
14
آزمون حرارتي در مايعات خاص –دستگاه بن ماري ( ضد يخ – روغن ترمز – روغن موتور)
بالاي 24 ساعت | هر ساعت
455,000
درآزمونهاي مدت زمان كمتر از 10 ساعت مبلغ 4,875,000 ريال به عنوان حداقل هزينه آزمون دريافت مي گردد.
15
اندازه گيري زاويه جاروب تيغه بازويي برف پاك كن
هرنمونه
7,280,000
16
هزينه آزمون شمع خودرو براساس استاندارد ملي 2403
هرنمونه
73,190,000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 7عدد ميباشد
17
هزينه آزمون وايرشمع خودرو براساس استاندارد ملي 2-4267 با آزمون درزبندي (درمحلول نمك طعام در آب )
هرنمونه
118,040,000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2ست ميباشد
18
هزينه آزمون وايرشمع خودرو براساس استاندارد ملي 2-4267 بدون آزمون درزبندي (درمحلول نمك طعام در آب )
هرنمونه
71,240,000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2ست ميباشد
19
هزينه آزمون وايرشمع خودرو براساس استاندارد ملي 1-4267
هرنمونه
180,180,000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 20متر كابل ميباشد
20
هزينه آزمون تيغه برف پاك كن براساس استاندارد ملي 3295
هرنمونه
159,640,000
حداقل نمونه مورد نياز جهت آزمون 6عدد تيغه ميباشد
21
هزينه آزمون تيغه و بازويي برف پاك كن براساس استاندارد ملي 3295
هرنمونه
313,950,000
حداقل نمونه مورد نياز جهت آزمون 8عدد تيغه ميباشد
22
هزينه آزمون الكتروموتور DC براساس استاندارد 1-3772
هرنمونه
56,030,000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 2عدد ميباشد
23
هزينه آزمون تست استارتر ( عملكردي)
هرنمونه
31,720,000
24
هزينه آزمون حرارتي استارتر
هرنمونه
21,840,000
25
هزينه آزمون استارتر سبك براساس استاندارد ملي 4144
هرنمونه
62,010,000
26
هزينه آزمون استارتر سنگين براساس استاندارد ملي 4144
هرنمونه
91,780,000
27
هزينه آزمون شمع خودرو براساس دستورالعمل كيفي مگاموتور
هرنمونه
189,020,000
28
هزينه آزمون وايرشمع خودرو براساس استاندارد PSA- B256510
هرنمونه
271,570,000
حداقل نمونه مورد نياز آزمون 10متر كابل ميباشد
29
هزينه آزمون استارت خودرو براساس استاندارد PSA-B253120
هرنمونه
212,940,000
30
تست ضربه پروانه دردماي محيط
هرنمونه
1,950,000
31
تست ضربه پروانه در دماي پايين
هرنمونه
4056000
32
تست ضربه شرود (حرارتي : 15 روز +ضربه )
هرنمونه
114660000
33
خدمات كارشناسي (انجام آزمون درحضور بازرس )
هرنمونه
1950000
34
آزمون اسپري آب
هرنمونه
7800000
زمان كمتر از يك ساعت
35
آزمون اسپري آب
هرساعت
845000
36
عملكرد تابشي گرما (بخاري )
هرنمونه
7280000
37
دوام تيغه وبازويي عقب 206 (280سيكل يك ساعته ) 280 ساعت
هرنمونه
68510000
38
دوام شيشه بالابر پژو 206 (25000 سيكل )
هرنمونه
92560000
39
نيروي دمونتاژ پين ، بوش استارتر ونيروي جدايش سيم از ذغال، سيم از سوكت و نيروي جدايش پرچ يا جوش ويا نيروي جدايش در اثر اعمال نيروي كششي
هرنمونه
1950000
40
استحكام شكست فيبري استارتر، شكست شعاعي بوش و نيروي شكست در اثر اعمال نيروي فشاري در قطعات ديگر
هرنمونه
1131000
41
تعيين ميزان درصد روغن بوش
هرنمونه
2860000
42
تعيين دانسيته بوش و قطعات ديگر
هرنمونه
3510000
43
تعيين نيروي فنر در طول L1
هرنمونه
1131000
44
تعيين دماي عملكرد فيوز و پي تي اچ
هرنمونه
2080000
45
آناليز مواد پلاستيكي و تعيين درصد فيلر به روش EDS
هرنمونه
2600000
46
آناليز مواد باكاليتي و تعيين درصد فيلر
هرنمونه
6500000
47
بالانس پروانه
هرنمونه
23660000
48
دوام تحت بار استارتر (سيكل 10 روزه روي استند موتور)
هرنمونه
211,250,000
49
تست دوام و عملكرد با استفاده از منبع تغذيه
ساعتي
130,000
ساعتي 100,000 ريال بابت وصل منبع تغذيه
50
تست شوك حرارتي سيم لاكي
هرنمونه
1,040,000
51
تست شوك حرارتي سيم افشان
هرنمونه
2,860,000
52
تست مقاومت عايقي
هرنمونه
1,950,000