تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

واير شمع (طبق استاندارد ملي 1-4267)

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آزمایشگاه واير شمع (طبق استاندارد ملي 1-4267)
سال مالی:1402
تاریخ اعتبار:1402/12/28
ردیف
نام آزمون
شاخص محاسبه هزينه
مبلغ ( ريال )
توضيحات
0
ابعاد كابل
هر متر
481000
1
مقاومت كابل
هرنمونه
481000
2
عيوب عايق بندي
هرنمونه
1235000
3
آزمون ولتاژ 30 دقيقه اي و ولتاژ شكست
هر ساعت آزمون الكتريكي با ولتاژ AC
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 30 دقيقه ميباشد
4
ظرفيت خازني
هر ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص
520000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 24 ساعت ميباشد
5
مقاومت در برابر اثر كرونا
هر ساعت آزمون الكتريكي با ولتاژ AC
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 8 ساعت ميباشد
6
فشار در دماي بالا
هر ساعت آزمون حرارتي
403000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 4 ساعت ميباشد
7
اضافه بار حرارتي
هر ساعت آزمون حرارتي
312000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 48 ساعت ميباشد
8
جمع شدگي در اثر حرارت
15 دقيقه آزمون حرارتي
130000
9
مقاومت در برابر گسترش شعله
هرنمونه
1560000
10
انعطاف پذيري در دماي پايين
هر ساعت آزمون برودتي
702000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 4 ساعت ميباشد
11
استحكام مكانيكي
هرنمونه
1300000
12
مقاومت در برابر روغن
هر ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص
455000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 48 ساعت ميباشد
13
مقاومت در برابر بنزين
هر ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص
520000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 30 دقيقه ميباشد
14
مقاومت در برابر مايع ترمز
هرساعت آزمون حرارتي
312000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 52 ساعت ميباشد
15
مقاومت در برابر مايع ضد يخ
هر ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص
455000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون حرارتي 4 ساعت و آزمون حرارتي در مايعات خاص 96 ساعت ميباشد
16
آزمون طول عمر تسريعي (مقاومت در برابرمحلول آب و نمك)
هرساعت آزمون حرارتي
403000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 4 ساعت آزمون حرارتي و 16 ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
17
آزمون طول عمر تسريعي (مقاومت در برابرمحلول آب و نمك)
هر ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص
520000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 4 ساعت آزمون حرارتي و 16 ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
18
آزمون طول عمر تسريعي (مقاومت دربرابرروغن)
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان آزمون 4 ساعت آزمون حرارتي و 16 ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
19
آزمون طول عمر تسريعي (مقاومت در برابربنزين)
هر ساعت آزمون حرارتي در مايعات خاص
520000
مطابق با استاندارد مدت زمان 30 دقيقه آزمون در مايعات خاص و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
20
آزمون طول عمر تسريعي (مقاومت در برابربنزين)
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان 30 دقيقه آزمون در مايعات خاص و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
21
آزمون طول عمر تسريعي (آزمون در دماي بالا)
هرساعت آزمون حرارتي
312000
مطابق با استاندارد مدت زمان 48 ساعت آزمون حرارتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
22
آزمون طول عمر تسريعي (آزمون در دماي بالا)
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان 48 ساعت آزمون حرارتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
23
آزمون طول عمر تسريعي (آزمون در دماي پايين)
هرساعت آزمون برودتي
702000
مطابق با استاندارد مدت زمان 4 ساعت آزمون برودتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
24
آزمون طول عمر تسريعي (آزمون در دماي پايين)
هرساعت آزمون الكتريكي
1950000
مطابق با استاندارد مدت زمان 4 ساعت آزمون برودتي و 30 دقيقه آزمون الكتريكي ميباشد
25
جمع كل
138,600,000
26
تهيه كننده : ويسكرم
تاريخ :16/02/1402
تأييد كننده : احمدي