تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد
اخبار ETEHAD INDUSTRIAL GP.

جدول هزینه آزمایشگاه کالیبراسیون

دسته بندی ها : لیست هزینه آزمون
تاریخ انتشار :
جدول هزینه آزمایشگاه کالیبراسیون
كاليبراسيون
1402
1402/12/28
1
کاليبراسيون ميکرومتر خارج سنج
هرعدد
403000
0 – 100 mm
2
کوليس و کوليس عمق سنج
هرعدد
403000
0 – 300 mm
3
ارتفاع سنج
هرعدد
481000
0 – 300 mm
4
فيلر
هر پارچه
93600
5
پين گيج
هر پارچه
143000
6
شعاع سنج
هر پارچه
143000
7
گيج توپی و رينگی ساده (برو يا نرو)
هرعدد
728000
8
ساعت اندازه گيری
هرعدد
611000
با ريزنمايی 0.01 mm
9
زاويه سنج
هرعدد
728000
10
الک آزمون
هرعدد
1872000
11
خط کش
هرعدد
611000
0 – 500 mm
12
گيج فشار
هرعدد
481000
گيج صنعتی با درستی حداکثر 1% F.S
13
ولتاژ DC
هرنمونه
975000
14
جريان DC
هرنمونه
975000