سفارشات و خریدها

لیست سفارشات و خریدهای صورت گرفته به وضعیت سفارش و اقدامات لازمه برای هر وضعیت دقت نمایید

جستجو
حذف یا آرشیو تمام سفارشاتی که در وضعیت انتظار پرداخت هستند و این وضعیت را بیش از سه روز است دارند
حذف یا آرشیو تمام سفارشاتی که در وضعیت لغو شده هستند و فرایند خرید آنها به دلایل مختلف کامل نشده است
حذف یا آرشیو تمام سفارشاتی که در وضعیت تکمیل شده هستند و فرایند فروش و ارسال آنها به پایان رسیده است

سفارشی سازی Excel

سفارشی سازی و تغیین ستون ها و مشخصات مندرج در گزارش سفارشات